ต้องการต่อ วีซ่า ทำงานต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง 

การเตรียมเอกสารต่อ วีซ่า ทำงานโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ง่ายในการดำเนินการ แต่มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการหรืออาชีพที่คุณเดินทางไปประกอบในประเทศนั้น ๆ ซึ่งต้องมีเอกสารเพิ่มเติมในการประกอบการพิจารณาร่วมด้วย  ต้องการต่อ วีซ่า ทำงานต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง  ต่อ วีซ่า ทำงาน เอกสารที่ใช้ประกอบไปด้วย   แบบคำขอตม. 7  รูปถ่ายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร (จำนวน 1 รูป)  ค่าธรรมเนียม 1,900 […]