ทำไมต้องอบรมดับเพลิง การอบรมดับเพลิงนั้นมีความสำคัญอย่างมาก กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ หากเหตุการณ์ไม่ลุกลามบานปลายแล้วสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เนื่องจากผู้ควบคุมสถานการณ์ได้ผ่านการอบรมดับเพลิงมาแล้วจึงเกิดความรู้และความเข้าใจผลดีที่ตามมาคือจะไม่เกิดการสูญเสียที่เลวร้าย ตรงกันข้ามถ้าไม่สามารถควบคุมเพลิงนั้นไว้ได้ ผู้ควบคุมไม่มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมเพลิงย่อมเกิดการสูญเสียทั้งต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์ สิ่งสำคัญในการอบรมดับเพลิงหรือหัวข้อหลักเลยคือ การใช้ถังดับเพลิง วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าการฝึกใช้ถังดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

ฝึกใช้ถังดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

  • สำหรับการดับเพลิงประเภท A ผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงจะได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้น้ำสะสมแรงดันหรือสาเคมีที่ใช้ดับเพลิงแระเภทเอ
  • สำหรับการดับเพลิงประเภท B ผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงจะได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือโดยใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง ตลอดจนสารเคมีดับเพลิงต่างๆ ที่สามารถดับเพลิงประเภทบีได้
  • สำหรับการดับเพลิงประเภท C ผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงจะได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือโดยใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง ตลอดจนสารเคมีดับเพลิงต่างๆ ที่สามารถดับเพลิงประเภทซีได้
  • ในส่วนของการดับเพลิงประเภท D ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกวิธีการดับเพลิงประเภทดี โดยให้ครูฝึกหรือวิทยากรสาธิตการดับเพลิงจริงเพื่อเป็นแบบอย่าง
  • ผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สายยางดับเพลิง

การฝึกปฏิบัติดับเพลิง สถานที่ที่ฝึกปฏิบัตินั้นจะต้องจัดตั้งขึ้นมาโดยแบ่งเป็นสัดส่วน และสถานที่นั้นๆ จะต้องปลอดภัย เหมาะสมต่อผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงปลอดภัยต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงด้วย ไม่อยู่ในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเสี่ยงต่อการระเบิด สถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดไฟง่าย และต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหรือมีระบบกำจัดต่างๆ ที่เหมาะสม

การอบรมดับเพลิงในภาคปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงจะได้ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือและสายดับเพลิง การดับเพลิงประเภทต่างๆ การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟออกจากอาคารอย่างปลอดภัย การค้นหา ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายนั้น โดยกฎหมายได้ระบุให้สถานประกอบการต้องจัดให้มีการอบรมดับเพลิงแก่พนักงานหรือลูกจ้างไม่น้อยไปกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน ผู้อบรมจะต้องเป็นสถาบันที่เชื่อถือได้ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 สถาบันที่ได้รับความไว้วางใจ ใช้หลักสูตรที่มีมาตรฐาน อบรมดับเพลิงโดยวิทยากรมืออาชีพที่มีความรู้และมีประสบการณ์