การเตรียมเอกสารต่อ วีซ่า ทำงานโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ง่ายในการดำเนินการ แต่มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการหรืออาชีพที่คุณเดินทางไปประกอบในประเทศนั้น ๆ ซึ่งต้องมีเอกสารเพิ่มเติมในการประกอบการพิจารณาร่วมด้วย 

ต้องการต่อ วีซ่า ทำงานต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

ต่อ วีซ่า ทำงาน เอกสารที่ใช้ประกอบไปด้วย  

 • แบบคำขอตม. 7 
 • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร (จำนวน 1 รูป) 
 • ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท 
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ 
 • หนังสือรับรอง สตม. 1 คนต่างด้าวเข้าทำงาน (ตามแบบสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) 
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน 
 • สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น ๆ  
 • สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดฉบับนายทะเบียนรับรอง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
 • สําเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนปีล่าสุด พร้อมแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และใบเสร็จรับเงิน 
 • สำเนาส.บช. 3 
 • สำเนาภ.ง.ด. 91 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 
 • ภ.พ. 30 หรือภ.พ. 36 สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของปีล่าสุด 3 เดือน พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
 • เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่าธุรกิจมีความจำเป็นต้องว่าจ้างคนงานต่างด้าว 
 • แผนที่แสดงสถานที่ประกอบการ 
 • เอกสารสตม. 2 หรือหลักฐานอื่น ๆ ตามคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ต้องประทับตราบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกแผ่น) 
 • ในกรณีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วย ต้องแสดงหลักฐานครอบครัว เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส 

ต่อ วีซ่า ทำงานกรณีเป็นครูอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบไปด้วย 

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอแบบคำขอตม. 7  
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน 
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู / สำเนาหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา / สำเนาหนังสือผ่อนผันจากคุรุสภา / สำเนาหนังสือรับคำขออนุญาตผ่อนผันจากคุรุสภาหนังสือรับรอง และร้องขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น (โดยระบุตำแหน่งอัตราเงินเดือนและระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน) 

ต่อ วีซ่า ทำงานกรณีเป็นช่างฝีมือหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบไปด้วย 

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ 
 • แบบคำขอตม. 7  
 • หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนั้น ยังมีการเตรียมเอกสารในกรณีที่ขอต่อวีซ่านอกเหนือไปจากการต่อ วีซ่า ทำงาน ดังนี้ 

กรณีติดตามครอบครัว 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบไปด้วย 

 • แบบฟอร์มตม. 7 
 • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป 
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขออยู่ต่อ 
 • สำเนาหนังสือเดินทางของต่างด้าวที่รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
 • สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สำเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  

กรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบไปด้วย 

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ 
 • แบบคำขอตม. 7  
 • หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น ๆ โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับหลักสูตร และผลการศึกษา 

กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบไปด้วย 

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ 
 • แบบคำขอตม. 7  
 • หลักฐานแสดงการมีเงินได้ เช่น การได้รับดอกเบี้ย เงินปันผล หรือเงินบำนาญ 
 • หนังสือรับรองการมีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย 

การต่อ วีซ่า ทำงานต้องเตรียมเอกสารค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะขอครั้งแรกหรือใบอนุญาตขาดขอต่อใหม่ ดังนั้นก่อนที่คุณจะดำเนินการขอให้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการจัดเตรียมเอกสาร พร้อมทั้งวิธีการเตรียมตัวเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และช่วยให้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว